wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin ważny do 24-12-2014
Kontakt
 • SUN-SYSTEM S.C
  Dziadkowiec Rafał,
  Dziadkowiec Dominik
  Zakopiańska 9a
  34-700 Rabka Zdrój
  NIP: 735-272-48-41
 • E-mail:biuro@sun-system.pl
 • Telefon+48 502 504 029
  +48 502 504 031
  +48 693 150 060
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00 Sobota: 8:00 - 16:00
Chmura tagów
Systemy płatności
 • PayU
 • eserivce
 • iMoje
 • BGŻ
Waluta

Regulamin ważny do 24-12-2014

STRONY TRANSAKCJI 

Stroną dokonującą zakupów w firmie „Sun-system s.c.”, zwaną dalej Kupującym jest konsument w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorca lub upoważniony przedstawiciel wymienionych podmiotów. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie firmy ”Sun-system s.c.” są Dziadkowiec Rafał, Dziadkowiec Dominik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ”Sun-system s.c. ” z siedzibą w Rabce Zdrój, ul. Zakopiańska 9a,  zwany dalej Sprzedawcą.

 

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI 
Przedmiotami transakcji prowadzonych przy pomocy dystrybuowanych materiałów reklamowych, ogłoszeń prasowych oraz poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www firmy „Sun-system s.c.” w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie firmy wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto z podaniem cen brutto (strona www.sklep.solsun.pl).Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy, są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać konsument, przedsiębiorca lub upoważniony przedstawiciel. Składanie zamówień w firmie „Sun-system s.c.” odbywa się za pośrednictwem: 
-wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej 
-wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres mailowy firmy, poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielami działu handlowego Sun-system s.c. dostępnymi pod numerami podanymi na internetowej stronie www.sklep.solsun.pl)

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Każde zamówienie składane w firmie „Sun-system s.c. musi zostać potwierdzone przez Kupującego. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. W przypadku zawierania umowy przez przedstawiciela, niezbędne jest przedstawienie przez Kupującego dokumentów potwierdzających jego umocowanie do działania w imieniu Kupującego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikłej z winy Kupującego (w szczególności poprzez podanie przez Kupującego błędnego numeru telefonu) złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych.

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

FORMY PŁATNOŚCI 
*Gotówką przy odbiorze towaru

*Przelewem przed dostawą towaru - wówczas Sprzedawca wystawia fakturę pro-forma na  podstawie której Kupujący dokonuje wpłaty. Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z fakturą.

* Płatność elektroniczna

 

FAKTURY VAT 
Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT

 

DOSTAWY PRODUKTÓW 
Dostawy produktów zamawianych w firmie „Sun-system s,c,” realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 2 dni roboczych.

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep firmę „Sun-system s.c.” w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz.883)wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do realizacji zawartej umowy sprzedaży.  Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 

REKLAMACJE I GWARANCJE 
W chwili odbioru towaru zaleca się aby Nabywca dokonał sprawdzenia przesyłki.

Ewentualne uszkodzenia proszę niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz w miarę możliwości skontaktować się z handlowcami firmy „Sun-system s.c.". Każdy zakupiony towar w naszym sklepie jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną a okres gwarancji zależy od producenta.

 

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres sklepu:

Sun-system s.c.

ul. Zakopiańska 9a, 34-700 Rabka Zdroj

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego wynikających z niezgodności towaru z umową.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania przesyłki Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Firma „Sun-system s.c” zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni kalendarzowych   od daty otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, w przypadku zaś Kupujących będących Konsumentami sąd właściwy dla Konsumenta. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

Kupującego  obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian na stronach sklepu internetowego oraz w treści niniejszego regulaminu, informując na  stronie internetowej z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wprowadzenia zmian z równoczesnym wskazaniem nowej treści Regulaminu.  Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego, w szczególności związanych z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami, i ma moc wiążącą jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie dokonanych zmian.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,poz. 1204), ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).


Przejdź do strony głównej